Grondverzet

Bouwrijp maken
Hieronder wordt verstaan het bouwrijp maken van woonwijken en/of industrieterreinen. Denk dan bijvoorbeeld aan het graven van watergangen, het realiseren van vijverpartijen en het ontgraven van de cunetten ten behoeve van de wegen.

Natuurbouw
Natuurbouw is de laatste jaren erg in opkomst. De werkzaamheden hierbij bestaan voornamelijk uit het afplaggen van landbouwpercelen, het realiseren van vistrappen e.d. Ook het weer in oude staat terug brengen van percelen en terreinen behoort tot werkzaamheden die Florijn voor u kan uitvoeren.

Wegenbouw
Onze werkzaamheden ten behoeve van de wegenbouw zijn onder andere het graven van de watergangen, het ontgraven van de cunetten en het aanbrengen van de zandbaan. Hierna volgt het afwerken van de taluds en bermen. Ook het inzaaien van de taluds en bermen behoren tot de werkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren.

Waterbouw
De werkzaamheden met betrekking tot de waterbouw bestaan voornamelijk uit het graven van watergangen, het leveren en aanbrengen van stuwen, duikers en in- en uitstroomvoorzieningen. Ook het baggeren en/of verdiepen van watergangen kunnen wij uitvoeren.
Florijn aanneming

Aanleg en onderhoud van rioolsystemen en bestratingen

Aanleg en onderhoud van civiel technische werken

Rioolreiniging

Grondverzet

Bosbouw

Machineverhuur